Aanpak

Om een YUTPA-analyse te maken rond het thema burgerparticipatie en leefbaarheid/veiligheid maken wij gebruik van twee deelonderzoeken.

In het eerste deelonderzoek hebben wij door middel van visual research het YUTPA-model voor de wijk in kaart. Hoewel virtuele, digitale platformen burgerparticipatie kunnen ondersteunen, leiden deze niet automatisch tot een meer participerende, ‘naar voren tredende’ samenleving. De fysieke omgeving speelt hierin nog steeds een dominante rol. De fysieke omgeving dicteert in hoge mate de sociale interactie, het gevoel van eigenaarschap en het onderling vertrouwen. Door middel van een embodied visual research op locatie op verschillende tijden en dagen gedurende een week, hebben we in kaart gebracht in hoeverre de social space in de wijk ontwikkeld genoeg is om als basis te dienen voor sociale cohesie. Hierbij ligt de focus voornamelijk op de gebouwde omgeving en de aanwezigheid van signifiers van potentiële ruimte voor social space. Bewoners en hun intermenselijke interacties zijn vooralsnog, op verzoek van de opdrachtgever, in deze eerste fase buiten beschouwing gebleven en ook niet gevisualiseerd; hierop investeren we in de tweede fase . De resultaten van dit visual research zijn gerangschikt en beoordeeld aan de hand van de 16 verschillende factorenin het YUTPA-raamwerk.

In het tweede deelonderzoek hebben wij door middel van interviews het YUTPA-model voor professionals in de wijk in kaart gebracht. Wijkagenten spelen in de wijk een belangrijke rol bij het oplossen van leefbaarheids- en met name veiligheidsissues. Door middel van interviews met vier wijkagenten van de politie en een wijkmanager van gemeente Den Haag hebben wij in kaart gebracht hoe deze professionals aan veiligheid bijdragen. De interviews waren semigestructureerd waarbij vooral de professional aan de hand van voorbeelden vertelde hoe het werk van de professional er uit ziet en hoe de relatie met andere professionals en met burgers vorm krijgt. De resultaten van deze interviews hebben we langs de assen van het YUTPA-raamwerk gelegd en dit wordt in de volgende hoofdstukken beschreven.

 De laatste activiteit in het project betrof het analyseren van beide YUTPA-beschrijvingen om daarmee inzicht te krijgen in de ontwerpruimte die er in de wijk Bouwlust is als het gaat om op een innovatieve manier burgerparticipatie vorm te geven. Hierbij is belangrijk aan te geven dat de waarden in het YUTPA-raamwerk een indicatie zijn. Het zijn geen objectieve maatstaven waarmee gerekend kan worden, maar vooral een weergave van de subjectieve blik die de ontwerper en onderzoeker hebben gekregen door onder andere interviews en visual research. Hiermee wordt het debat over de ontwerpruimte meer geïnformeerd gevoed en gestructureerd.

 

Leave a comment